ഒരു പ്രണയത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ അവസാനം ഒരു ഹൊറർ മൂഡിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു

Fear (1996)???????????????? Unni Krishnan TR  ഒരു കിടിലൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമ പരിചയപ്പെടാം. 16…