മലബാർ മേഖലയിലെ മുത്തായ കുറ്റി അഥവാ മുത്തായ വെടി എന്ന വിനോദം എന്താണ് ?

ഒരു മീറ്ററിലും ,കഷ്ടി വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത മുളയുടെ ഉൾഭാഗം അടർത്തി മാറ്റി ചുറ്റിലും കയറ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് ഒരറ്റത്ത് ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മുത്തായ കുറ്റി തയ്യാർ

ലാത്തിമാർ ഹോളി – വിചിത്രമായ ആഘോഷങ്ങൾ

ലാത്തിമാർ ഹോളി – വിചിത്രമായ ആഘോഷങ്ങൾ ജയരാജൻ കൂട്ടായി ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൽ മഥുരയുടെ അയൽ…