ഭാവി സിനിമ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രം: ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപിച്ചു

ഭാവി സിനിമ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രം: ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ്…