എട്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ ബോറടി കൂടാതെ കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സീരീസ് തന്നെയാണ് ‘ഫൂൾ മി വൺസ്’

Vani Jayate ഹാർലൻ കൊബന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പലതും നെറ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസുകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ്…