ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു പ്രണയ സിനിമ ഈയടുത്തൊന്നും മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതി മനോഹരം

Sarath Appus നാല് വർഷങ്ങൾ..തണുത്ത മഴയും, നനുത്ത കാറ്റും, കോളേജ് വരാന്തയും, മാർക്കറിന്റെ മഷിയിൽ ഡെസ്കിൽ…