ഫ്രെഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രേഹാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യവുമായി ലോകം ചുറ്റുകയാണ്

ചിരിക്കു പിന്നിലെ രഹസ്യം തേടി ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഫ്രെഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രേഹാൻ…