ഛർദിക്കുമ്പോൾ ആമാശയം പുറത്തു ചാടുന്ന ജീവി ഏതാണ് ? അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ?

ഛർദിക്കുമ്പോൾ വയർ പുറത്തു ചാടുന്ന ജീവി ഏതാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി വയറിന്…