കോടതി കയറിയ “നെജിൽ മാസ്ക്”:36 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്ത അത്യപൂർവ്വ മുഖംമൂടി

ആഫ്രിക്കയിലെ കൊളോണിയൽ ഗവർണറായിരുന്ന, ഈ ദമ്പതികളിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുത്തച്ഛനായ റെനെ-വിക്ടർ ഫോർനിയർ 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഗബോണീസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടു വന്ന പുരാവസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ നെജിൽ മുഖംമൂടി.