കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് ചില ഒറ്റമൂലികൾ

പാചകത്തിനും ഔഷധത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന,അമരില്ലിഡേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ്‌ വെളുത്തുള്ളി . ഇതിന്റെ കാണ്ഡമാണ് ഉപയോഗയോഗ്യമായ…