എല്ലാത്തരം ലൈംഗീക അരാജകത്വത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ സിനിമ പറയുന്നു

LOVE (2015) erotic-romatic drama-3D franch-belgium 2015 Gasper Noe Babu Ze പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ…

എല്ലാത്തരം സദാചാരങ്ങളും അതേപടി അനുവർത്തിച്ചിട്ടും ആത്‌മാവ്‌ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ

LOVE erotic-romatic drama-3D franch-belgium 2015 Gasper Noe Babu Ze പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും…