1990 ലെ ദീപാവലിക്ക് റിലീസായ ഭാഗ്യരാജ് ചിത്രം ‘അവസരപോലീസ് 100’ കണ്ട് ഏവരും ഞെട്ടിയതിന്റെ കാരണം അതായിരുന്നു

Rahul Madhavan ഓരോ ഭാഷയിലും അതാതു കാലങ്ങളിൽ ഒരു സകലകലാവല്ലഭൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.…

അന്ന് ആഡംബരത്തോടെ ജീവിച്ച മുൻനിര നടി ഗൗതമി, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ !

അന്ന് ആഡംബരത്തോടെ ജീവിച്ച മുൻനിര നടി ഗൗതമി, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ! 1998 ന് ശേഷം…

മുതിർന്ന നടി ഗൗതമിയുടെ മകൾ അതിസുന്ദരി, നായികമാർക്കപ്പുറം സൗന്ദര്യം, മാധുരി ദീക്ഷിതനെപോലെ എന്ന് ചിലർ

മുതിർന്ന നടി ഗൗതമിയുടെ മകൾ അതിസുന്ദരി.. നായികമാർക്കപ്പുറം സൗന്ദര്യം. സീനിയർ നായിക ഗൗതമി ഇപ്പോൾ സിനിമകളുടെ…