എന്താണ് രാം കറൻസി ? ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ ?

രാം കറൻസി Sreekala Prasad പേര് പറയുന്നത് പോലെ രാം എന്നത് ഒരു കറൻസിയല്ല, മറിച്ച്…