100 കോടി മുതൽമുടക്കിൽ ജയം രവിയുടെ 32-ാമത് ചിത്രം ‘ജീനി’

100 കോടി മുതൽമുടക്കിൽ ജയം രവിയുടെ 32-ാമത് ചിത്രം ‘ജീനി’ ജയം രവിയെ നായകനാക്കി​ അർജുനൻ…