ഗൊബെക്ലി ടെപെ എന്ന കടങ്കഥ

ഗൊബെക്ലി ടെപെ എന്ന കടങ്കഥ തോമസ് ചാലാമനമേൽ തെക്കു കിഴക്കേ തുർക്കിയിലെ സാൻലിയുർഫ പട്ടണം. ഇവിടെനിന്നും…