എങ്ങിനെയാണ് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് ?

മൃഗങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണോത്സുകരായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഇതു സംഭവിക്കാറുണ്ട്

എന്താണ് രോമാഞ്ചം ? എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് ?

എന്താണ് രോമാഞ്ചം ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണല്ലോ, എനിക്ക്‌…