56 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ചിത്രം അനശ്വരമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു

Gopal Krishnan ചെമ്മീൻ സിനിമ: ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 56 വർഷം! കാലാതീതമായ ഒരു പ്രണയകഥ സിനിമയാകുന്നതും…