ഏഴ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക്‌

ഏഴ് ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക്‌ എഴുതിയത് : -സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ കടപ്പാട് : ചരിത്രാന്വേഷികൾ…