കൈപ്പത്തി കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെ കിട്ടി ?

കൈപ്പത്തി കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെ കിട്ടി ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കോൺഗ്രസിന് കൈപ്പത്തി കിട്ടിയത്…