എഡബ്ല്യു 109 ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു ചതുപ്പു പ്രദേശത്ത് കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നത്? എന്താണ് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ?

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നഗരത്തിരക്കിലെ പരിമിതികൾക്കിടയിലുമൊക്കെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയും , കിടയറ്റ സുരക്ഷിതത്വവും തകർപ്പൻ പ്രകടനക്ഷമതയുമൊക്കെ ആയതോടെ എ ഡബ്ല്യു 109 ഹെലികോപ്റ്റർ വൻ ഹിറ്റായി.

വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ആരാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് – മനുഷ്യരുടെ മറ്റൊരു ചിരകാല സ്വപ്നം ആയിരുന്നു, വിമാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി…

V 22 Osprey എന്ന എൻജിനീറിങ് അത്ഭുതം

V 22 Osprey എന്ന എൻജിനീറിങ് അത്ഭുതം ഹിരണ് നെല്ലിയോടൻ ഒരു ഹെലികോപ്ടറിനെ പോലെ പറന്നുയരുക…

പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലോ മറ്റോ ഒരാൾ യൂടൂബ് നോക്കി ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി പറത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപകടമുണ്ടായി മരണപ്പെട്ട വാർത്ത കണ്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള

ഹെലികോപ്ടർ പറക്കുന്നു ചൊവ്വയിൽ

ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ ഒരു ഗോളത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ എത്തിച്ച നാസ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ശാസ്ത്ര വിസ്മയം കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.