ഈവർഷത്തെ ഹോളി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു, ഹോളിക്ക് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില സുരക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

ഈവർഷത്തെ ഹോളി സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം 25 നാണ് ഹോളി (Mon, 25 Mar, 2024).…

‘നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹോളിപോലെ വർണ്ണാഭമായിരിക്കട്ടെ’, ഹോളി ആശംസയുമായി ഭാവന

‘നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹോളിപോലെ വർണ്ണാഭമായിരിക്കട്ടെ’ എന്ന് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ഭാവനയുടെ ഹോളി ആശംസ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആണ്…