ഹോളി ഫാദറിന് സത്യജിത് റേ പുരസ്‌കാരം

ഹോളി ഫാദറിന് സത്യജിത് റേ പുരസ്‌കാരം. ബ്രൈറ്റ് സാം റോബിൻസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണ്…