അമേരിക്കൻ മരുഭൂവാസികളായ ഹോപികളുടെ വീടിന് വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്? ഹോപികൾ എന്തിനാണ് പാമ്പുകളെ വായിൽ​ വെച്ചു കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ?

മരുഭൂമികളിലാണ് ലോകജനസംഖ്യയുടെ പത്തിലൊന്നും താമസിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ് അമേരിക്കൻ മരുവാസികളായ ഹോപികൾ.