കൈപ്പത്തി കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെ കിട്ടി ?

കൈപ്പത്തി കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെ കിട്ടി ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കോൺഗ്രസിന് കൈപ്പത്തി കിട്ടിയത്…

അസൽ തഗ്ഗുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ്, നെഹ്‌റു കോൻ ഹേ?

ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട മിക്ക കോൺഗ്രസുകാർക്കും നെഹ്‌റു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അച്ഛനും നെഞ്ചത്ത് പൂ ചൂടി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും മാത്രമാണ്.