നേര്‍ച്ചയായി മൊട്ടയടിക്കുന്നവരുടെ കേശം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്‌ എന്നറിയാമോ ? : വീഡിയോ

തല മൊട്ടയടിക്കല്‍ പലര്‍ക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാല്‍ ഈ കേശം മുഴുവന്‍ ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നറിയാമോ ?