ഐ ജി വിജയനായി മോഹൻലാൽ, കവർച്ചാ തലവനായി ഫഹദ് ഫാസിൽ

ഐ.ജി വിജയനായി മോഹൻലാൽ.ഇന്ത്യൻ മണി ഹീസ്റ്റ് സിനിമയാകുന്നു അയ്മനം സാജൻ കേരള പോലീസിനെ വട്ടം കറക്കിയ…

ചേലമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച ‘ഇന്ത്യൻ മണി ഹീസ്റ്റ്’ സിനിമയാകുന്നു, മോഹൻലാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ കവർച്ചാത്തലവൻ

കേരള പൊലീസിനെ വട്ടം കറക്കിയ ‘ഇന്ത്യൻ മണി ഹീസ്റ്റ്’ സിനിമയാകുന്നു. ഐ ജി വിജയനായി സൂപ്പർസ്റ്റാർ…