ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ എത്ര തരത്തിൽ ഉണ്ട് ?

വ്യത്യസ്ത തരം പാസ്‌പോർട്ടുകളിൽ വെളുത്ത പാസ്‌പോർട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വെളുത്ത പാസ്‌പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ