സഹാറയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ വന്യമായ 14 മണിക്കൂർ 700 km നിയമവിരുദ്ധ യാത്ര 

മൗറിട്ടാനിയ എന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് നിന്നും ഇരുമ്പയിര് സഹാറ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു തുറമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ 700 km യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചാടികയറാം.എല്ലാം നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ആണ്.