ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത്

ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത്: Sujith Kumar (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) പണ്ട് സ്കൂൾ വിട്ട്‌…

കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വസ്തു പോയാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും?

കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വസ്തു പോയാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിനോട് ചെയ്യുന്നത്

വെള്ളത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വെള്ളം ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയ…