ജീവിതത്തോട് സവിശേഷമായ സമീപനവും സമൂഹത്തോടു രസകരമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്ള ഒരു കള്ളന്റെ കഥയാണ് ‘ജപ്പാൻ’ എന്ന് കാർത്തി

ഈ വർഷം പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ 2 ൽ കണ്ട കാർത്തി, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ കള്ളനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള…