അവളെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. അപർണയെക്കുറിച്ച് ജാസ്മിൻ.

വളരെ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളുടെ ബിഗ്ബോസ് സീസൺ ഫോർ മുന്നിട്ടു പോവുകയാണ്. മറ്റു സീസണുകളിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സീസൺ. അതിലേറ്റവും എടുത്തുപറയാനുള്ളത് രണ്ട് ലെസ്ബിയൻസിന് അവസരം നൽകി എന്നതാണ്.