ഭാര്യയെയും പെൺമക്കളെയും ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കി ഒരു മുഴം കയറിൽ എല്ലാ ബാധ്യതകളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു ജെറിയുടെ ആ ഗാനം

Sanal Kumar Padmanabhan സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളാൽ വട്ടം തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ ഒരു…

‘വെള്ളോടിൻ കിങ്ങിണി’, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും തരംഗമായി ഒരു ജെറിൻ അമൽ ദേവ് ഗാനം കൂടി

വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും തരംഗമായി ഒരു ജെറിൻ അമൽ ദേവ് ഗാനം കൂടി. ഈ വലയം എന്ന…