നാം പഠിച്ചതും നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതുമായ ചരിത്രം ആരുടേതാണ്?കമ്മാരന്റേതോ അതോ ഒതേനന്റേതോ?

Jinesh Malayath ഇന്ന് വളരെയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് മുരളി ഗോപി. ലൂസിഫർ സൃഷ്ടിച്ച തിരമാല…