“ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടിലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല”

ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്റെയും തുളസിയുടെയും പ്രണയവും ജീവിതവും പ്രതിസന്ധികളും പറഞ്ഞ മനോഹരമായ പ്രണയകാവ്യം കടപ്പാട് Nithin Ram…

ആറുകുപ്പി റമ്മും ഒരു രാത്രിയും: കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളേജ് ഫ്ലാറ്റ്, ഇത് ചാമരത്തിന്റെ കഥ

രജീഷ് പാലവിള ഗാനരചയിതാവ് ആറുകുപ്പി റമ്മും ഒരു രാത്രിയും: കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളേജ് ഫ്ലാറ്റ്! ഏതോ…