ഇന്ത്യയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടു തന്റെ ഒരു മകളുടെ പേര് “ഇന്ത്യ”എന്നാക്കിയ ഫീല്ഡിങ്ങിന്റെ ദൈവം

Suresh Varieth ഒരു കളിക്കാരൻ ഫീൽഡിങ് മികവുകൊണ്ട് മാത്രം നിർണായക മത്സരങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുക, മാൻ ഓഫ്…