മസിൽ – ഗുണ്ടാ വേഷങ്ങളിൽ വന്ന പലരും ഇന്ന് ക്യാരക്റ്റർ റോളുകൾ ചെയ്തുതുടങ്ങി, പക്ഷെ ജിം ബാബു..

വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ എന്നല്ല ഗുണ്ടാ വേഷങ്ങളിൽ ചെറിയതാരമായി വന്ന പലരും രക്ഷപെടുന്ന കാലമാണ്. ബാബുരാജ്, അബുസലിം…