സത്യത്തിൽ പടവെട്ടിലെ ഫലകങ്ങൾ കെ റെയിൽ കുറ്റികൾ തന്നെയല്ലേ ?

ചൂഷണതിന്റെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഗംഭീര ചിത്രം. പാവങ്ങൾക്കും ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവർക്കും എതിരെയുള്ള…

തന്റെ പുരയിടത്തിൽ കുറ്റിയടിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങി മറ്റൊരിടത്തുപോയി സുഖമായി ജീവിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു

സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു ആണ് കെറെയിലിനെ അനുകൂലിച്ചു പോസ്റ്റിട്ടതിന്റെ തുടർന്ന് കെറെയിൽ വിരോധികളുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായിരിക്കുന്നത്.…