ബിജു മേനോൻ, മേതിൽ ദേവിക എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് വിഷ്ണു മോഹൻ കഥയെഴുതി സംവിധാനം “കഥ ഇന്നുവരെ” പൂർത്തിയായി

“കഥ ഇന്നുവരെ”പൂർത്തിയായി. ബിജു മേനോൻ, മേതിൽ ദേവിക എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മേപ്പടിയാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്…