ഇന്ത്യന്‍ 2 ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍

ശങ്കർ-കമൽ ഹാസൻ കൂട്ടുകെട്ടി പിറന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘ഇന്ത്യൻ’ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു. ഇന്നും ആ…