താൻ സഹസംവിധായകനായിരുന്ന കാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ വായിലിരുന്ന തെറിമുഴുവൻ കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് ലാൽജോസ്

കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മഴയത്തും മുൻപേ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിനിടയിൽ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത്.…