മരണത്തിന് പുറകെ നടന്ന ഗന്ധർവ്വൻ

മരണത്തിന് പുറകെ നടന്ന ഗന്ധർവ്വൻ Sanuj Suseelan നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും പത്മരാജന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്.…

മോഹൻലാലും ബോഡി ലാംഗ്വേജും പദ്മരാജനും

മോഹൻലാലും ബോഡി ലാംഗ്വേജും പദ്മരാജനും അപ്പുക്കുട്ടൻ ഒരാളുടെ ആന്തരീക ഭാവങ്ങൾ അയാളുടെ ചലനങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമാണെന്ന് ബോഡി…