പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും സ്ക്രീൻ പ്രെസൻസ് കൊണ്ടും മോഹൻലാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്കിയ വേഷമായിരുന്നു ‘ഇത്തിക്കരപ്പക്കി’

ഒരു പക്ഷേ, പോസ്റ്റ് ഒടിയൻ പിരീഡിൽ മോഹൻലാൽ തന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും സ്ക്രീൻ പ്രെസൻസ് കൊണ്ടും…