എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർക്കു കേരള ജ്യോതി, മമ്മൂട്ടിക്ക് കേരള പ്രഭ പുരസ്‌കാരം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പരമോന്നത കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.വിവിധ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര…