കിഡ്‌നി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ടോയ്‌ലറ്റിൽ താമസിച്ചു – ഇത് കെജിഎഫിന്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ രവി ബസ്രൂറിന്റെ ജീവിതചരിത്രം

കെജിഎഫിന്റെ സംഗീതസംവിധായകനായ രവി ബസ്രൂർ ഒരുപാട് ദുരിതക്കടലുകൾ നീന്തിയാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയത്. ജനനം കൊണ്ടുതന്നെ…