ഒമ്പത് വർഷമായി അവളെ തടവിലാക്കിയ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം സാറ മുതലാക്കുമോ ?

Killing Sarai (2019)???????????????? Rated R for bloody violence, sexual content and nudity…