രണ്ടു ലോക്കൽ നേതാക്കളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരെ അതിനുത്തരവാദികളാണ് എന്നത് ഇവിടെ മറയില്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട്

Vani Jayate വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും, രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ട നിരവധി ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും ചിറകു…