“ഇത്രയും ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് പാടിത്തന്ന ചിത്ര പറഞ്ഞതിനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു കൂടെ ?”

മലയാളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി കെ എസ് ചിത്രയ്‌ക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. അയോദ്ധ്യ പ്രാണ…