‘പേപ്പട്ടി’ ട്രെയിലർ

പേപ്പട്ടി ” ട്രെയിലർ ശിവ ദാമോദർ,അക്ഷര നായർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സലീം ബാബ, കഥ…

ശിവ ദാമോദർ, അക്ഷര നായർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സലീം ബാബ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “പേപ്പട്ടി” എന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ

“പേപ്പട്ടി” ടീസർ ശിവ ദാമോദർ,അക്ഷര നായർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സലീം ബാബ, കഥ ആക്ഷൻ,…