പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളിൽ നിത്യോപയോഗം കണ്ടെത്തുന്ന ലാവോസിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ

48 വർഷം മുമ്പ് അവസാനിച്ച വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം, പക്ഷേ മാരകമായ ഒരു പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് ലാവോസിൽ.

പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളിൽ അതിജീവനം കണ്ടെത്തുന്നവർ

✍️ Sreekala Prasad പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളിൽ നിത്യോപയോഗം കണ്ടെത്തുന്ന ലാവോസിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ 48 വർഷം മുമ്പ്…