പാരസൈറ്റിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ ലീ സങ് ക്യോങിനെ കാറിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഓസ്കർ ചിത്രം പാരസൈറ്റിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ ലീ സങ് ക്യോങിനെ (48) സെൻട്രൽ സോൾ പാർക്കിൽ…