ഒരു ലിവിങ് ടുഗെദർ ജീവിത ദുരന്തം, സംഭവകഥ !

ശിവ 1  ‘ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയം’ എന്നൊരു കവിത ഒരിക്കൽ ഞാൻ എഫ്ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുമായി…

സംഘകാല കമിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്നത്തെ ലിവിങ് ടുഗെദറിനെ കടത്തിവെട്ടുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു “കളവ്”

സംഘകാലത്തിൽ കമിതാക്കൾക്കിടയിൽ “കളവ്” എന്ന പേരിൽ അറിയപെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രണയ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ Living Together നെ എല്ലാം കടത്തി